Start

I miejsce Scholi Familia

W niedzielę 22 października br. w kościele p.w. św. Pawła w Nowym Bytomiu odbył się finał XXII Festiwalu Twórczości Religijnej Gloria Dei.
Z przyjemnością informujemy że nasza "Schola Familia" zajęła pierwsze miejsce w swojej kategorii.
Więcej szczegółów można przeczytać w artykule na portalu RudaŚląska.com.pl. Zapraszamy również do obejrzenia galerii zespołu, gdzie można zobaczyć materiały z przesłuchań, które odbyły się 21 października br. w Domu Kultury w Bielszowicach

KANDYDACI DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ WSKAZNI PRZEZ WIERNYCH DO 04 czerwca 2017 ROKU

1. Serwoński Andrzej, ul. Brzozowa          - 10 głosów
2. Matysek Małgorzata, ul. Reja                -   8 głosów
3. Toboła Krzysztof, ul. Oświęcimska         -  5 głosów
4. Matysik Agnieszka, ul. Oświęcimska       -  5 głosów
5. Ogryzek Jan, ul. Warmińska                 -  4 głosy
6. Kudelko Eugeniusz, ul. Radoszowska     -  3 głosy
7. Kubicki Grzegorz, ul. Malczewskiego      -  3 głosy
8. Wilk Grażyna, ul. Dunikowskiego          -  3 głosy
9. Fusiek Bogdan, ul. Piłsudskiego            -  3 głosy
10. Richter Genowefa, ul. Opolska           -  2 głosy
11. Kaput Krzysztof, ul. Do Dworca          -  2 głosy
12. Lewnadowaka Joanna, ul. Oświęcimska -  2 głosy
13. Wilk Norbert, ul. Łąkowa                   -  2 głosy
14. Matysek Paweł, ul. Reja                    -  2 głosy
15. Łukojko Artur, ul. ks. L. Tunkla          -  2 głosy
16. Paprotny Magdalena, ul. Do Dworca   -  2 głosy

Wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej odbędą sie w niedzielę -18 czerwca. Każda osoba pełnoletnia  może, po każdej Mszy św. podejść do stolika przy ołtarzu św. Barbary, pobrać kartę do głosowania i zaznaczyć "literą X" dwie osoby i umieścić ją urnie.

W tym dniu na Mszy św. o godz. 16.30 podziękujemy za Radnych kończącej sie kadencji. Po Mszy św. odbędzie się na probostwie ostatnie posiedzenie dotychczasowej Rady.

ZASADY WYBORÓW PARAFIALNYCH RAD DUSZPASTERSKICH W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ


1. Wyboru członków parafialnej rady duszpasterskiej (zwanej dalej „Radą”) i jej wiceprzewodniczącego należy dokonać zgodnie z Regulaminem parafialnej rady duszpasterskiej w archidiecezji katowickiej. Niniejsze zasady są jego uściśleniem.
2. Kandydatami na członków Rady są pełnoletni (to znaczy liczący przynajmniej osiemnaście lat) katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych i są znani z nienagannych postaw moralnych.
3. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom danej wspólnoty parafialnej.
4. Wyboru członków Rady dokonuje się jednocześnie w całej archidiecezji katowickiej w terminie określonym przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego.
a. Miesiąc przed wyborami rozpoczyna się proces zgłaszania kandydatów na członków Rady. Nazwiska kandydatów są przekazywane w formie pisemnej proboszczowi. Lista kandydatów zostaje zamknięta tydzień przed wyborami.
b. Liczba zgłoszonych kandydatów do Rady musi być większa od liczby miejsc do obsadzenia w wyniku wyborów w Radzie. Jeśli ogół wiernych nie zgłosi należytej liczby kandydatur, listę kandydatów należy uzupełnić poprzez konsultację przeprowadzoną przez osoby należące do Rady z urzędu.
c. Jeśli w dużych ośrodkach miejskich zgłoszonych zostanie wielu kandydatów, w celu zapewnienia skuteczności wyborów należy ograniczyć się do podania najczęściej powtarzających się nazwisk kilkunastu kandydatów. Górna granica przyjętych kandydatur obliczana jest tak, aby na każde miejsce w Radzie w wyniku wyborów przypadało nie więcej niż dwóch kandydatów.
d. Tydzień przed wyborami proboszcz informuje wszystkich wiernych o zgłoszonych kandydatach i udostępnia im listy wyborcze ułożone alfabetycznie. Każda lista wyborcza do Rady zawiera następujące informacje o kandydatach: imię, nazwisko, rok urodzenia, zawód i ulicę zamieszkania (ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych nie wymaga się podania na liście dokładnego adresu zamieszkania na przykład numeru domu).
5. W przypadku powstania konfliktu lub uzasadnionych wątpliwości, czy dana osoba może kandydować do Rady, sprawę rozstrzyga kanclerz kurii metropolitalnej, zaś same wybory odbywają się w późniejszym terminie, po wyjaśnieniu wszystkich kontrowersji.
6. W dniu wyborów przeprowadzanych po każdej mszy świętej, w myśl punktu 4.3, każdy z głosujących wybiera spośród przedstawionych na karcie wyborczej kandydatów dwa nazwiska, stawiając przy nich znak „X”. Jeśli na karcie wyborczej wierny zaznaczy więcej niż dwa nazwiska, tylko dwa pierwsze będą uwzględnione przy podsumowaniu wyników wyborów.
7. Po oddaniu głosu wierni składają karty wyborcze do przygotowanych koszyków (na przykład przy wyjściu z kościoła) albo do urn wyborczych wystawionych w odpowiednim pomieszczeniu parafii.
8. Głosy oddane na kandydatów, którzy wcześniej nie znaleźli się na liście osób zgłoszonych do kandydowania, są uznane za nieważne.
9. Podliczenia głosów dokonuje specjalna komisja wyborcza złożona z od dwóch do pięciu osób wyznaczonych przez proboszcza. Komisja sporządza protokół z wyborów i zachowuje oddane karty wyborcze przez miesiąc.
10. Podanie wyników wyborów oraz pełnego składu Rady do publicznej wiadomości następuje po upływie tygodnia od dnia wyborów w ramach ogłoszeń duszpasterskich.
11. W przypadkach uzasadnionych zastrzeżeń co do formalnej poprawności przeprowadzonych wyborów odwołanie do kanclerza kurii metropolitalnej można złożyć w ciągu dwóch tygodni od dnia wyborów.
12. Po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady jej nowi członkowie zastępują dotychczasowych członków Rady.
13. Arcybiskup Metropolita Katowicki może odłożyć w czasie wybory do parafialnej rady duszpasterskiej w danej wspólnocie, jeśli za utrzymaniem kadencji dotychczasowej Rady przemawiają uzasadnione racje duszpasterskie. W takiej sytuacji z wnioskiem do kanclerza kurii metropolitalnej występuje proboszcz.

Polecamy