Chrzest Święty

PROGRAM PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

W KOCHŁOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2017 – 2018

UWAGA PODSTAWOWA: SPOTKANIA ODBYWAJĄ  ZAWSZE W  CZWARTKI

28 września  2017 r. – godz. 18.00 
MSZA ŚW. KANDYDATÓW Z RODZICAMI  ze złożeniem pisemnej prośby.

26 października  2017 r. – godz. 18.00
MSZA ŚW. KANDYDATÓW Z RODZICAMI  z osobistym wyborem Pisma Świętego.

15 lutego 2018 r. – godz. 18.00
MSZA ŚW. KANDYDATÓW Z RODZICAMI z wyborem praktyki postnej. 

12 kwietnia 2018 r. – godz. 18.00
MSZA ŚW. KANDYDATÓW Z RODZICAMI i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

SPOTKANIA FORMACYJNE  dla samych kandydatów w grupach
Rozpoczynają się czwartkową Mszą Świętą szkolną o godzinie 16.30, po której będą spotkanie w Domu Parafialnym. Na spotkania przynosimy  Pismo Św. Nowego Testamentu i notatnik. Daty spotkań dla klas:
Klasa  3a, 3b - 05 października; 09 listopada; 22 lutego; 19 kwietnia;  
Klasa  3c, 3d - 12 października; 16 listopada; 01 marca; 26 kwietnia 
Klasa 3 z innych gimnazjów - 19 października; 23 listopada; 08 marca; 10 maja;   

Dokończenie przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania w roku szkolnym 2017/2018

czwartek – 17 maja 2018 r.
-  godz. 18.45 i spotkanie uzupełniające dla tych, którzy opuścili jakiekolwiek spotkanie formacyjne


czwartek – 24 maja 2018 r. – spotkanie dopuszczające do Sakramentu Bierzmowania w Domu Parafialnym:
- godz. 17.15 – klasa 3a i 3b
- godz. 18.00 – klasa 3c i 3d
- godz. 18.45 – klasa 3e oraz innych Gimnazjów
(przenosimy: kontrolki, streszczenia, pisemne uzasadnienie wybranego imienia oraz znajomość podstawowej wiedzy o Sakramencie Bierzmowania)

TRIDUUM PRZED BIERZMOWANIEM

Poniedziałek – 28 maja br.
- godz. 18.00 Msza św. i próba
Wtorek – 29 maja br.
– godz. 18.00 Msza św. i próba ze świadkami
Środa – 30 maja br.
 – godz.  17.15 okazja do Spowiedzi św., o godz. 18.00 Msza św. i próba

PONIEDZIAŁEK  –  04 czerwca 2018 r.  – godz. 18.00  – Uroczystość udzielania Sakramentu Bierzmowania przez ks. Arcybiskupa Wiktora SKWORCA

 

Małżeństwo

Dokumenty potrzebne przy spisywaniu protokołu przedmałżeńskiego:
- świadectwo chrztu do ślubu (jeżeli osoby są spoza parafii)
- świadectwo ukończenia religii w szkole ponadgimnazjalnej (średniej)
- zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego (przy ślubie konkordatowym) lub akt ślubu (przy ślubie kościelnym)
- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość


Protokół spisujemy najwcześniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.
W naszej parafii protokoły przedmałżeńskie są spisywane w środy od 17:00 do 18:30 w Kancelarii Parafialnej.

W czasie wakacji protokół można spisać tylko w środy sierpnia

Nauka przedślubna – II, III, IV piątek miesiąca o godz. 19:30 w Domu Parafialnym (przez cały rok)

Chrzest Święty

 Sakramentu Chrztu św. udziela się w ostatnią niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 13:15
Katecheza chrzcielna w sobotę przed ostatnią niedzielą miesiąca o 19:00

Dokumenty potrzebne przy zgłaszaniu dziecka do sakramentu Chrztu św.:
- akt urodzenia (do wglądu)

Rodzicami chrzestnymi mogą zostać osoby, które ukończyły 16 lat oraz przyjęły sakrament bierzmowania.
Jeżeli są to osoby pozostające w związku małżeńskim to muszą mieć zawarte małżeństwo sakramentalne
Jeżeli rodzicami chrzestnymi mają zostać osoby spoza parafii, to wymagane jest zaświadczenie z parafii w której mieszkają, że są osobami praktykującymi.

Sakramenty

Według Katechizmu Kościoła Katolickiego "Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją" (KKK 1131).

Siedem sakramentów świętych
1. Chrzest (łac. baptismum)
2. Bierzmowanie (confirmatio)
3. Najświętszy Sakrament (eucharistia)
4. Pokuta (paenitentia)
5. Namaszczenie chorych (unctio infirmorum)
6. Kapłaństwo (sacri ordines)
7. Małżeństwo (matrimonium)

 
Podział sakramentów
Sakramenty, które można przyjąć raz w życiu, czyli niepowtarzalne (chrzest, bierzmowanie, święcenia (potocznie kapłaństwo) i takie, które można przyjąć wiele razy, czyli powtarzalne (Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych i warunkowo małżeństwo, małżeństwo po raz kolejny może zawrzeć jedynie wdowiec lub wdowa).

Sakramenty, które można przyjąć tylko w stanie łaski uświęcającej – tzw. sakramenty żywych (bierzmowanie, Eucharystia, namaszczenie chorych, święcenia, małżeństwo) i takie, które przyjmuje się dla zgładzenia grzechów chrzest, pokuta. Przewidziany jest jednak wyjątek co do Komunii i namaszczenia chorych. Jeśli chory nie może wyznać grzechów przed udzieleniem mu sakramentu namaszczenia, to ten sakrament własną mocą odpuszcza grzechy, jeśli chory chce przebaczenia. Komunię zaś można przyjąć w stanie grzechu ciężkiego w przypadku niemożności przystąpienia do spowiedzi i bardzo ważnej przyczyny przyjęcia Najświętszego Sakramentu.

Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia), sakramenty uzdrowienia (pokuta, namaszczenie chorych), sakramenty w służbie komunii i posłania wiernych (święcenia, małżeństwo)

Skuteczność i znaczenie sakramentów
W teologii katolickiej skuteczność sakramentów należy do dziedziny misterium. Jeżeli zostały udzielone zgodnie z rytuałem przez upoważnioną osobę, sakramenty są ważne "ex opere operato" (same w sobie, same przez się), czyli niezależnie od sprawiedliwości udzielającego (szafarza) i przyjmującego sakrament. Chrzest i bierzmowanie należą do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Są przyjmowane tylko raz i wiążą się na ogół z narodzinami i wejściem w okres dojrzałości. Eucharystia – najważniejszy sakrament – jest znakiem pożywienia i wspólnoty; pokuta – misterium przebaczania grzechów, a namaszczenie chorych – misterium pomocy w chorobie. Kapłaństwo upoważnia chrześcijanina do wypełniania urzędu kapłańskiego, a małżeństwo upoważnia dwoje ludzi do założenia chrześcijańskiego związku małżeńskiego. Skutki sakramentów zależą jednak także od dyspozycji tego, kto je przyjmuje (ex opere operantis - na podstawie tego, czego dokonał działający).

Kościół rzymskokatolicki uczy, że:
* sakramenty zostały ustanowione przez samego Jezusa Chrystusa,

* kościół jest upoważniony do zarządzania sakramentami,

* są one konieczne do zbawienia,

* są nośnikami łaski, pośredniczą przy jej udzielaniu,

* z pewnym wyjątkiem sakramentów mogą udzielać tylko biskupi lub konsekrowani kapłani.

Polecamy